[one_third]

blah blah
blahbblhabla
Blah

blahblah
blahblahblah
blah

[/one_third][one_third]

blahblah
blahblahb
blahasd

blahblahblah
blahblah
blhablah

[/one_third][one_third_last]

blahblahblah
blahblah
blahblah

blahblahblah
bnlahblahb
balahba

[/one_third_last]